Ανακοίνωση Συντονιστικής-11.1.2024-Αποστολή Στατιστικού Πίνακα Συμβολαιογραφικών Πράξεων-έτους 2023

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,​

       Σας υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι 31 Μαρτίου 2024, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά το στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023 στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-1352135, 213-1352767), ή εναλλακτικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διεύθυνσεις justistat@statistics.gr ή t.samara@statistics.gr. Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν το στατιστικό πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή.

       Επειδή ο στατιστικός πίνακας έχει επικαιροποιηθεί,  παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο. Ο πίνακας αυτός σας αποστέλλεται συνημμένα προς διευκόλυνσή σας, σε δύο μορφές (.pdf και .xlsx) για αποστολή αντίστοιχα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

       Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr). 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας