Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2016 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το με αριθμ. Α.Π. 1603577/ΝΔ 418/8-2-2016 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., που αφορά την Προθεσμία Διόρθωσης Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών και την κείμενη νομοθεσία που την καθορίζει, για να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: