Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2016 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:  Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αλίμου

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 26/2016 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 39/τ.Α΄/08.03.2016 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο  Αθηναίων στο Δήμο Αλίμου της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 4616οικ./18.03.2016 έγγραφό της.

Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ31, Τμήμα Α14, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767444).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                  Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: