Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2016 – ΠΟΛ 1141/2016 – Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΠΟΛ 1141/16-9-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:  «Διευκρινήσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής» σύμφωνα με την οποία:

α) για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται από τη Φορολογική Διοίκηση υπ’ όψη οι  ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές  προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) άνω των τριάντα (30) ευρώ για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις. Μόνο η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας,

β) Αν υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα (30) ευρώ, στην αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή αν δεν υφίσταται,  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίο θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα,

γ) Στην περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά,

δ) Απαιτείται διασφάλιση οφειλής ως προϋπόθεση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου στις εξής περιπτώσεις :

i) όταν το οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο ποσοστό παρακράτησης είναι από 50% έως 69,99% επί του τιμήματος, υπολογιζόμενο επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου , όχι όμως σε αξία μικρότερης της αντικειμενικής και στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

ii) όταν μεταβιβάζεται ακίνητο ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα επ’ αυτού χωρίς τίμημα (π.χ. δωρεά ακινήτου),

iii) όταν το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος το οποίο αναγράφεται στη βεβαίωση οφειλής υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και δεν εξοφλείται το σύνολο της οφειλής,  και

ε) Βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού δεν χορηγείται εάν συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ύπαρξης τυχόν εντολής δέσμευσης από ΟΤΑ ή τυχόν μη υποβολής εκ του νόμου οριζομένων δηλώσεων κ.λπ..

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                                 Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία: