Ανακοίνωση Συλλόγου – Ασφαλιστικές εισφορές 2016-2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

               Αναφορικά με τα επανειλημμένα ερωτήματα των Συναδέλφων για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούμε να πληρώσουμε για το υπόλοιπο του ασφαλιστικού  έτους  2016 καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές  για το έτος 2017 θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως πληροφορούμαστε, από τις υπηρεσίες  του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίκειται η έκδοση  των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν.4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες:

              Α) Οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016, θα υπολογίζονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δηλαδή θα βασίζονται στις ασφαλιστικές κατηγορίες (κατώτατα όρια), όπως αυτά καθορίζονται ετησίως από τους Τομείς του ΕΤΑΑ. Αυτονόητο είναι ότι από τις εισφορές αυτές θα αφαιρεθούν οι καταβληθείσες μέχρι 30.6.2016 αναλογικές εισφορές (σχετική εγκύκλιος-γνωμοδότηση της Δ.Ν.Υ. ΕΤΑΑ με αριθμό 164959/30.6.2016). Εφόσον  η κατώτατη εισφορά έχει υπερκαλυφθεί με τις καταβληθείσες μέχρι τον Ιούνιο του 2016 αναλογικές εισφορές, δεν θα καταβάλλεται άλλη εισφορά και το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα υπολογίζεται ως πρόσθετη εισφορά κατά τον υπολογισμό της χορηγηθησομένης στο μέλλον σύνταξης, χωρίς να συμψηφίζεται με ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων ή επομένων ετών.

             Β)  Για τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017 , καταβλητέες εντός του έτους, αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση (προς τούτο έχει συσταθεί και σχετική ομάδα εργασίας με απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού). Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές θα υπολογισθούν  για το πρώτο εξάμηνο του 2017 σύμφωνα με τα φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2015 (οικονομικό έτος 2016), για το λόγο ότι μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2017 δεν θα έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί οι  δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το έτος 2016 (οικονομικό έτος 2017). Για το δεύτερο εξάμηνο του  έτους 2017 οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν και θα καταβληθούν μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και πραγματικού έτους 2016.

              Για να υπάρχει εικόνα αναφορικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν κατ’  εφαρμογή του Ν.4387/2016  για το έτος  2017  καθώς και του φόρου εισοδήματος που θα μας επιβαρύνει για το αυτό έτος , ο φοροτεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου δύναται να πληροφορεί τον κάθε ενδιαφερόμενο Συνάδελφο και γνωρίζοντας τα εισοδήματα του 2015 να υπολογίσει ενδεικτικά τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλει μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2017, καθώς και τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.

              Θα οριστούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες στο Σύλλογο κατά τις οποίες οι Συνάδελφοι, προσκομίζοντας αντίγραφο του Ε3 από την τελευταία φορολογική τους δήλωση, θα λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους και του φόρου εισοδήματος μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

            Οι Συνάδελφοι από την περιφέρεια θα δύνανται να εξυπηρετηθούν από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου, τηλεφωνικά (καλώντας από σταθερό τηλέφωνο) συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που θα ορισθούν.

        Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

          Γεώργιος Ρούσκας                                                          Ευτυχία Καραστάθη