Εγκύκλιος Συλλόγου 10/2016-Επιλογή τόπου Ενταφιασμού

ΘΕΜΑ: Επιλογή τόπου ενταφιασμού

Συνημμένο: Άρθρο 15 Ν. 4368/2016

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 15 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-16) προστέθηκε στο Ν. 344/1976 (143 Α) άρθρο 35Α, με τίτλο «Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου», σύμφωνα με το οποίο κάθε άτομο, εφ’ όσον το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να καθορίσει με δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου α) τον τύπο της τελετής της κηδείας του, β) τον τόπο ενταφιασμού του και γ) τα πρόσωπα συγγενικά ή μη, που θα εκτελέσουν τις επιθυμίες του δηλούντα. Στη συμβολαιογραφική πράξη της δήλωσης του προσώπου, η οποία πρέπει να είναι ρητή χωρίς όρο ή αίρεση, τα ορισθέντα πρόσωπα αποδέχονται με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.

Η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος, εφόσον έχει δηλωθεί συμβολαιογραφικά και δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή χρηστώ ηθών, είναι υποχρεωτική για τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες που επιμελούνται της ταφής, ακόμα κι αν εναντιωθούν οι συγγενείς του, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                      Ευτυχία Καραστάθη