Ανακοίνωση Συλλόγου-Επαναφορά της βεβαίωσης Τ.Α.Π. στα μεταβιβαστικά συμβόλαια

ΘΕΜΑ: Επαναφορά της βεβαίωσης Τ.Α.Π. στα μεταβιβαστικά συμβόλαια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκ-συγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επι-χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδα-φικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε εχθές στη Βουλή και περιέχει διατάξεις σχετικές με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφη-μερίδα της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία γίνονται χωρίς βεβαίωση Τ.Α.Π.. Θα επακολουθήσει εγκύκλιος μόλις ο νόμος δημοσιευθεί.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                       Ευτυχία Καραστάθη