Ανακοίνωση Συλλόγου – Σχετικά με εκκρεμότητα δημοσίευσης νόμου για ΤΑΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Τυπογραφείο, δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που περιέχει διατάξεις σχετικές με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Θα ακολουθήσει νεωτέρα ανακοίνωση.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη