Ανακοίνωση Συλλόγου – Διαβίβαση εγγράφου στον Υπουργό Εσωτερικών για το χρόνο δημοσίευσης νόμου στο ΦΕΚ περί προσάρτησης βεβαίωσης ΤΑΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 2421/28.07.2017 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, το οποίο αποστείλαμε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη σχετικό με το χρόνο δημοσίευσης του νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» στο ΦΕΚ, αναφορικά με την προσάρτηση βεβαίωσης ΤΑΠ στα μεταβιβαστικά συμβόλαια, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: