Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2018 – Ν.4512/2018 (Κτηματολόγιο-Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί)

Θ Ε Μ Α: Ν.  4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4512/2018 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5 Α/17-1-2018. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμβολαιογραφικής σκοπιάς έχουν τα παρακάτω άρθρα:

α) Άρθρα 1 – 42 (Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»), με έναρξη ισχύος τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται διαφορετικά.

β) Άρθρα 43 – 72 (Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις), με έναρξη ισχύος τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται διαφορετικά.

γ) Άρθρα 176 – 177 (Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα), που αφορούν αντίστοιχα στην τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την κατάταξη των πιστωτών (προσθήκη άρθρου 977Α) και την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα σχετικά με τη συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη απαιτήσεων (προσθήκη άρθρου 156Α).

δ) Άρθρα 178 – 206 (Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης), με έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός του άρθρου 182 που έχει έναρξη ισχύος εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

ε) Άρθρα 207 – 209 ( Ρυθμίσεις σχετικές με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς), με τα οποία τροποποιούνται τα άρθρα 927, 933, 943, 954, 959, 964, 965, 966, 998, 1001, 1004, 1021 ΚΠολΔ, το άρθρο 60 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο 4 παρ. 1 Κώδικα Συμβολαιογράφων (τοπική αρμοδιότητα), και τροποποιούνται τα άρθρα 969, 972, 988, 995, 1002 και 1015 ΚΠολΔ. Η ισχύς των άρθρων αυτών αρχίζει με τη δημοσίευση του νόμου.

και στ)  Άρθρα 404 – 405 (Τροποποιήσεις του ΚΕΔΕ σχετικές με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς), με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                            Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία: