Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2018 – Αποστολή καταλόγου συμβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς

ΘΕΜΑ: Αποστολή καταλόγου συμβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12259/14-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 442/23-1-2018 εντολή της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρ. 7 Ν. 3691/2008) κ. Άννας Ζαΐρη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την αποστολή στοιχείων σχετικά με συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, κάθε συμβολαιογράφος θα πρέπει άμεσα να συντάξει κατάλογο των σχετικών συμβολαίων, αναφέροντας τον αριθμό και την ημερομηνία κάθε συμβολαίου, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων και μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου, και να τον αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για τη δημιουργία σχετικού καταλόγου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας