Εγκύκλιος Συλλόγου 27/2018 – Διαβίβαση ΥΑ για τον καθορισμό του τρόπου υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/2018, με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’.

Η ως άνω Υ.Α. εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 (το οποίο σας συγκοινοποιείται), και από της ενάρξεως ισχύος τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του προαναφερθέντος άρθρου 40. Κατά το άρθρ. 4 της ανωτέρω Υ.Α., η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 14-7-2018.

Στην παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι όπου υποχρεωτικά επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και προσάρτηση αυτού σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, τότε αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη – μηχανικό στη βάση δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Στη συντασσόμενη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται μνεία των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» πιστοποιητικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος. Στο δε αντίγραφο προς μεταγραφή ή καταχώριση, μαζί με την αίτηση μεταγραφής / καταχώρισης συνυποβάλλεται απλό αντίγραφο του προαναφερθέντος αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 3 της Υ.Α., στο τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο από τον μηχανικό σε αναλογική μορφή, τίθεται με ευθύνη του μηχανικού επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής, που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή.

Στην παρ. 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αφορά και στα διαγράμματα χωρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία ή τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2664/1998. (Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω η υποβολή του αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος θεσπίζεται επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης).

Τέλος, κατά την παρ. 2 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 είναι δυνατή (όχι υποχρεωτική) η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων, τα οποία προσαρτώνται με βούληση των συμβαλλομένων σε εγγραπτέες πράξεις στα βιβλία μεταγραφών και κτηματολογικών γραφείων.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης