Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2018-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825598/ΔΚ 386/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα α) των πρώην Δήμων Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας και β) των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Αδριανού, Ανυφίου, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέου Ροεινού, Πυργιωτικών, Τολού, Δαλαμανάρας, Ελληνικού Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Νέου Ηραίου και Πυργέλλας του πρώην Νομού Αργολίδας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825577/ΔΚ 385/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής του πρώην Νομού Αρκαδίας

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας