Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2018-Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΘΕΜΑ: Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 (ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, την οποία σας κοινοποιήσαμε με την υπ’ αριθμ. 27/22-6-2018 εγκύκλιό μας, ορίζεται ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

          Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 ορίζει ότι: «Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).  Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και επισυνάπτεται, με ποινή ακυρότητας της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση».

          Από τη γραμματική  αλλά και τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει σαφώς ότι από 15-7-2018 και εφ’ εξής, τα τοπογραφικά διαγράμματα, που κατά νόμο απαιτείται να προσαρτώνται σε συμβόλαια, που συντάσσονται από την ανωτέρω ημερομηνία (15-7-2018) και μετά, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου και να προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.

          Εξυπακούεται ότι συμβόλαια, τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι 14-7-2018, μεταγράφονται ή καταχωρούνται στα κτηματολογικά βιβλία και μετά την 15-7-2018, χωρίς την τήρηση των οριζομένων στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016.

Μετά από σχετική επικοινωνία του Συλλόγου με εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, πληροφορηθήκαμε ότι ο Ψηφιακός Υποδοχέας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» βρίσκεται σε λειτουργία και επιτρέπει την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με το Ν. 4409/2016. Γεγονός όμως είναι ότι αρκετοί συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων (μηχανικοί, τοπογράφοι και όσοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών) δεν έχουν πιστοποιηθεί και δεν έχουν λάβει ψηφιακή υπογραφή για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Σύμφωνα δε με το ΤΕΕ, η παροχή των σχετικών βεβαιώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα ομαλοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ως άνω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν έχουν καμία σχέση με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις βεβαιώσεις του Ν. 4495/2017, και τα οποία δεν υποβάλλονται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό σύστημα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας