Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ 703/1914478/19.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα:  «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2664/1998».

Συγκεκριμένα με το Ν.4602/2019 (Α΄45) και ειδικότερα με τα άρθρα 57 και 90 τροποποιούνται διατάξεις του Ν.2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σημειώνεται ότι με τον ίδιο ως άνω νόμο και συγκεκριμένα με το άρθρο 56  αυτού, επήλθαν τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2308/1995 για την κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας