Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Βρυξέλλες-Έκθεση Πεπραγμένων-Γενική Συνέλευση CNUE-29 3 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE)*, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29.3.2019, σας αποστέλλουμε την κάτωθι συνοπτική έκθεση πεπραγμένων:

1-)        Συζητήθηκε το ζήτημα της εκπροσώπησης του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) και επιβεβαιώθηκε ότι αυτή (η εκπροσώπηση) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συμβουλίου, η οποία και υλοποιείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ήτοι από τον Jean Luc Vogel και Γεώργιο Ρούσκα.

2-)        Συζητήθηκαν οι κυριότερες νομοθετικές εξελίξεις στις συμβολαιογραφίες-μέλη του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), ως εξής:

Στην Αυστρία τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την ψηφιοποίηση των εγγράφων. Επίσης ψηφίστηκε ο νόμος που επιτρέπει τον γάμο ομοφύλων ζευγαριών.

———————–

* Το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) είναι ο επίσημος οργανισμός που εκπροσωπεί το συμβολαιογραφικό επάγγελμα έναντι των Ευρωπαϊκών θεσμών,. Υποστηρίζει το επάγγελμα με την παρουσίαση των κοινών θέσεων των μελών του ενώπιον των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το CNUE απαριθμεί 22 μέλη-Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Ε.Ε., εκπροσωπώντας πάνω από 40.000 συμβολαιογράφους και 200.000 υπαλλήλους. Οι Ευρωπαϊκοί Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι εκπροσωπούνται στο CNUE από τους Προέδρους των εθνικών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Το CNUE εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο ο οποίος έχει θητεία διάρκειας ενός (1) έτους.

Στην Κροατία τίθεται σε εφαρμογή η ίδρυση εταιρειών με ψηφιακά μέσα.

Στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε από τους Συμβολαιογράφους το πρόγραμμα που είχαν εκπονήσει για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Στη Ρουμανία οι Συμβολαιογράφοι ζητούν διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους, ενώ ψηφίστηκε νόμος για τα προσωπικά δεδομένα.

Στην Ολλανδία κατατέθηκε νομοσχέδιο που αφορά σε ψηφιακές αλλαγές στις οποίες αρμόδιοι για την ταυτοποίηση των προσώπων θα είναι οι συμβολαιογράφοι.

Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε ότι με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της φορολογικής λειτουργίας του Κράτους (ηλεκτρονική διαβίβαση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών).

Στη Γαλλία δημιουργήθηκαν 733 νέα γραφεία συμβολαιογράφων.

Στο Βέλγιο παρατάθηκε η συζήτηση για τη νομική μεταρρύθμιση του επαγγέλματος (άνοιγμα του αριθμού των θέσεων) καθώς και η συζήτηση για τις αμοιβές των Συμβολαιογράφων.

Στη Μάλτα ξεκίνησε η συζήτηση για την οικονομική αναδιάρθρωση του επαγγέλματος.

Στη Σλοβακία γίνεται συζήτηση με την Κυβέρνηση για την αύξηση των αμοιβών των Συμβολαιογράφων.

Στην Ισπανία αναμένονται νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν τη διαφάνεια στις συναλλαγές των ακινήτων, την οποία θα εγγυώνται οι Ισπανοί Συμβολαιογράφοι.

3-)        Ψηφίστηκε η πρόταση αλλαγής της σύνθεσης και του αριθμού των ομάδων εργασίας. Οι δεκαεπτά (17) εν ισχύ σήμερα ομάδες εργασίας θα μειωθούν σε έξι (6). Για κάθε νέα ομάδα εργασίας θα ορισθεί ένας (1) Πρόεδρος και ένας (1) Αντιπρόεδρος, την δε εποπτεία αυτής θα έχει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σκεπτικό της αλλαγής αυτής στηρίζεται στο ότι πολλές από αυτές τις επιτροπές δεν λειτουργούν ή είναι ανενεργές. Οι έξι (6) νέες επιτροπές θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σε μεταβατικό στάδιο για ένα (1) έτος. Οριστική σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την Ελληνική Προεδρία.

4-)        Για τη διαμεσολάβηση παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε ένα πλάνο δράσης για τα έτη 2019 και 2020 το οποίο θα έχει ως στόχους: α) την ενοποίηση του δικτύου συμβολαιογράφων-διαμεσολαβητών, β) την προώθηση της συμβολαιογραφικής διαμεσολάβησης γ) την αναγνώριση και ανάπτυξη των εργαλείων που θα βοηθήσουν στη βασική εκπαίδευση και δ) την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους Συμβολαιογράφους.

5-)        Μετά από πρόταση της Ελληνικής αντιπροσωπείας, ψηφίστηκε η κοινή πρόταση των Βέλγων και των Γερμανών Συμβολαιογράφων για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Εξουσιοδοτήθηκε ομάδα εργασίας, με συμμετοχή Ελλήνων εκπροσώπων, για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κανόνων που θα ισχύουν σε όλες τις Συμβολαιογραφίες και τη δημιουργία με συγχρηματοδότηση της Κομισιόν Ευρωπαϊκού ψηφιακού εργαλείου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν όλες οι Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες που ήδη έχουν ή θα αποκτήσουν ψηφιακό σύστημα.

6-)        Η Κοινοπραξία Ipsos, Deloitte, London Economics ανέλαβε για λογαριασμό της Κομισιόν την εκπόνηση μελέτης για τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων σε σχέση με τον Ευρωπαίο καταναλωτή στις 28 χώρες της Ένωσης, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία. Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση δημοσίευσής της από την Κομισιόν. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες το βασικό ερώτημα που τίθεται από την μελέτη αυτή είναι αν πρέπει να ρυθμιστεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που αφορά τους Συμβολαιογράφους.

7-)        Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) στην καμπάνια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ευρωεκλογές του 2019. Στόχος του προγράμματός είναι η ενθάρρυνση των Ευρωπαίων πολιτών να ψηφίσουν. Έγινε παρουσίαση του προγράμματος και αποφασίστηκε η υπογραφή του memorandum of understanding. Λόγω των ευρωεκλογών συζητήθηκε το μανιφέστο προτάσεων του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) που είχε συνταχθεί από τη Γαλλική Προεδρία με σκοπό να αποσταλεί στους νέους Ευρωβουλευτές. Υπήρξαν διαφωνίες από την Ισπανική, Γερμανική, Αυστριακή και Ελληνική Συμβολαιογραφία σε ορισμένες προτάσεις και ως εκ τούτου το μανιφέστο θα συζητηθεί εκ νέου, μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις.

Με τιμή

       Η Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο CNUE
Ευτυχία Καραστάθη