Εγκύκλιος Συντονιστικής-51/2019-Σύνταξη συμβολαίων στα ελληνικά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που  έχουν υποβληθεί στο Σύλλογο, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 11 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), το συμβολαιογραφικό έγγραφο γράφεται «ευανάγνωστα στα ελληνικά».  Συνεπώς, δεν είναι σύννομη η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής και κατ’ επέκταση ούτε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και σε άλλη γλώσσα πλέον της ελληνικής υπό τον τύπο και τη μορφή της μετάφρασης του ελληνικού κειμένου στο αυτό έγγραφο .

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: