Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Συνεδρίαση ΔΣ του CNUE

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Μύκονο. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν ορισθεί από τον Πρόεδρο του CNUE κύριο Pierre Luc VOGEL, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α) Οργανωτικά θέματα:

  • Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων ομάδων εργασίας του CNUE προς επίτευξιν συγκεκριμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η μεσιτεία στον τομέα των ακινήτων (real estate), η ταχεία προώθηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στην άσκηση του Συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία έχει αναλάβει την Προεδρία της ομάδας εργασίας του οικονομικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου εταιρειών, της φορολογίας ακινήτων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
  • Αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβολαιογράφων (ΕΝΝ), ώστε να αξιοποιηθεί ως βάση δεδομένων μέσα από την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων με στόχο να καταστεί αυτό ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας.

Β) Προγραμματισμός συναντήσεων του CNUE  με τα νέα μέλη της Commission και του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος του CNUE  και η εκτελεστική γραμματεία αυτού ορίσθηκαν υπεύθυνοι για τις ως άνω επαφές και θα υπάρξει ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020, για την πρόοδο των ως άνω επαφών. Αποφασίστηκε επίσης η κάθε εθνική Συμβολαιογραφία να αναλάβει την επικοινωνία με τους Ευρωβουλευτές της χώρας της.

Γ) Διερεύνηση προοπτικής συνεργασίας όλων των νομικών επαγγελμάτων για την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος επί τη αναλήψει καθηκόντων των νεοεκλεγέντων μελών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν κοινής προτάσεως της Ελληνικής, Γαλλικής και Ιταλικής Συμβολαιογραφίας αποφασίστηκε να υποστηριχθεί ο διακριτός ρόλος της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας έναντι των υπολοίπων νομικών επαγγελμάτων λόγω του Δημόσιου χαρακτήρα της.

Δ) Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις και για τα κατωτέρω ειδικότερα θέματα:

  • Αποφασίστηκε η σύσφιξη των σχέσεων του CNUE με τα Ευρωπαϊκά ινστιτούτα δικαίου π.χ. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου κλπ
  • Αποφασίστηκε και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια η διεξαγωγή στην Ελλάδα τριών σεμιναρίων με θέματα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών με συνεργασία του CNUE και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προτάθηκε και ελήφθη απόφαση για τη συνεργασία της ελληνικής Συμβολαιογραφίας με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • Αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων ψηφιοποίησης των δεδομένων των εταιρειών στο δίκαιο κάθε χώρας-μέλους.

Ε) Επισημαίνεται ότι στο  Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της απελευθέρωσης μετά από σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των αμοιβών των Γερμανών αρχιτεκτόνων και τοπογράφων, με το σκεπτικό της απόφασης να ορίζει ότι ο καθορισμός ανώτατης και κατώτατης αμοιβής δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα εξασφάλισης της ποιότητας για την παρεχόμενη υπηρεσία. Παρ’ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στα επαγγέλματα των τοπογράφων και αρχιτεκτόνων με το λειτούργημα του συμβολαιογράφου, το θέμα της απελευθέρωσης των αμοιβών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αποφασίστηκε  η στενή παρακολούθηση του θέματος από τον Γραμματέα του CNUE κυρίου Raul Radoi και η υποβολή σχετικής αναφοράς αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας του CNUE από την Ελληνική Συμβολαιογραφία το έτος 2020, όπως ήδη  γνωρίζετε, υποβλήθηκε στον Γάλλο Πρόεδρο του CNUE Pierre Luc Vogel αίτημα συμμετοχής των μελών της ΣΕΣΣΕ στην ως άνω συνεδρίαση.  Κατ’ εξαίρεσιν και μερικώς έγινε δεκτό το αίτημα συμμετοχής τους και μόνο στην πρωϊνή συνεδρίαση διότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό περί αυτού και δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του CNUE είναι κλειστές χωρίς την παρουσία τρίτων. Για  δύο ώρες περίπου αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα όπως η ανεπάρκεια εκπλήρωσης από το Ελληνικό Δημόσιο ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας των υποχρεώσεων του προς τους Έλληνες πολίτες και η μεταφορά της υποχρέωσής του αυτής με κάθε τρόπο στον  Έλληνα συμβολαιογράφο,  ζητήματα οικογενειακού δικαίου καθώς και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το CNUE εν όψει και της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την επίλυση αυτών. Ο πρόεδρος του CNUE κύριος Pierre Luc VOGEL στην  δευτερολογία του επεσήμανε ότι πολλά από τα προβλήματα που ανέφεραν οι Έλληνες συνάδελφοι του μέλη της ΣΕΣΣΕ είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες συμβολαιογραφίες και ειδικότερα για το ζήτημα της ανεπάρκειας του εθνικού κράτους και της επιβάρυνσης του Έλληνα συμβολαιογράφου είναι υπαρκτό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Γαλλική Συμβολαιογραφία, υποσχόμενος την ανάληψη κοινής δράσης με τα Ευρωπαϊκά όργανα.

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του CNUE συνεδριάζει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004, όταν επί προεδρίας Ν. Στασινοπούλου, η Ελληνική Συμβολαιογραφία είχε την Προεδρία του CNUE και συνετέλεσε στη διεύρυνσή του με την εισδοχή νέων μελών και συγκεκριμένα των νεοσύστατων συμβολαιογραφιών του πρώην Ανατολικού μπλοκ.

Επίσης γίνεται μνεία ότι μέρος του κόστους των συνεδριάσεων καλύπτεται από το  CNUE και δεν επιβαρύνεται ολοσχερώς η χώρα που φιλοξενεί την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ως άνω συνεδρίαση παρέστησαν από τον ΣΣΕΑΠΑΔ ο Πρόεδρος κύριος Γεώργιος Ρούσκας, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Θεόδωρος Χαλκίδης, η Ταμίας κυρία Ευτυχία Καραστάθη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μηνάς Σεφεριάδης.

Την προηγουμένη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE διεξήχθη και η συνεδρίαση της  ΣΕΣΣΕ με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1)         Επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ηγεσία του Κτηματολογίου.

2)         Θέματα Υπουργείου Οικονομικών: προτεινόμενες αλλαγές ΕΝΦΙΑ, έλεγχοι δηλώσεων ΕΝΦΙΑ.

3)         Ενημέρωση -εξελίξεις στη σύσταση εταιρειών-λειτουργία ΓΕΜΗ (εισηγητής Θ. Χαλκίδης).

4)         Εκλογές στο CNUE-υποψηφιότητα Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για την ανάληψη της Προεδρίας το 2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: