ΕΦΚΑ

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦΚΑ,  έχουν προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση του επανυπολογισμού ήτοι από τις 2 ή 3 Οκτωβρίου 2019.Συνεπως η προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Για το υπόδειγμα της αίτησης υποβολής καθώς και οδηγίες υποβολής παρακαλώ όπως κατεβάσετε και εκτυπώσετε το συνημμένο αρχείο.

                                                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνημμένα αρχεία: