Εγκύκλιος Συντονιστικής 67-2019-Τροποποίηση ΠΟΛ 1274/2013-Αποδεικτικό ενημερότητας

ΘΕΜΑΤροποποίηση Συμπλήρωση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄4820) η υπ’ αριθμ. Α.1464/12.12.2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με περιεχόμενο την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη.

Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση που το αποδεικτικό ζητείται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτωνσύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτώνδεν απαιτείται διασφάλισηεάν ο οφειλέτης αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμαεπί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού η αντίστοιχη επισημείωση».

Με την ανωτέρω απόφαση έγινε αποδεκτό από την Φορολογική Διοίκηση ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας. Ειδικότερα, καθίσταται εφεξής δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) διανομή 

β) ανταλλαγή κοινών ακινήτων, 

γ) σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, 

εφόσον ο οφειλέτης αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση γ. της ιδίας ως άνω ΠΟΛ.1274/2013, προκύπτει ότι στην περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, οι μη μεταβιβάζοντες (αμέσως ή εμμέσως) ή οι μη αποκτώντες εμπράγματο δικαίωμα – συμπράττοντες στην τροποποίηση αυτή συνιδιοκτήτες, δεν υποχρεούνται σε προσκομιδή αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Για τον δε οφειλέτη που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας χωρίς διασφάλιση της οφειλής μόνον στην περίπτωση που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού η αντίστοιχη επισημείωση.

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας