Εγκύκλιος Συντονιστικής 9-2020 – Νέος Ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 4670/2020)

Θέμα: «Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄ 43) ο Ν. 4670/2020 με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού, οι ασφαλιστικές εισφορές προς ΕΦΚΑ δεν θα υπολογίζονται πλέον βάσει των εισοδημάτων μας αλλά θα είναι σταθερές ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουμε.

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από την 1.1.2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, ως προς τις οποίες το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)     Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€)     Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Στο ανωτέρω συνολικό ποσό εισφορών κάθε ασφαλιστικής κατηγορίας προστίθεται ποσό €120,00 ετησίως υπέρ του ΟΑΕΔ.

Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία κατόπιν αιτήσεώς τους.

Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας:

  Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
Ειδική 93 33 126

Η χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α Ν.4387/2016 για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και μέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από την 1.1.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης πέντε (5) ετών.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Το χρονικό περιθώριο για να επιλέξουμε τη σχετική ασφαλιστική κατηγορία είναι μέχρι τις 13.03.2020 και η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία μέχρι 20.03.2020.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω της του ιστότοπου https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με την χρήση των κωδικών του TAXIS και του ΑΜΚΑ. Πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό έχουμε και από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/epilego/.

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη, όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Όσοι από εμάς δεν επιλέξουμε ασφαλιστική κατηγορία, κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στη πρώτη.

Σύμφωνα με τη γνώμη του ασφαλιστικού μας Συμβούλου κου Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, όπως αυτή εκφράστηκε στην σχετική ενημερωτική ημερίδα του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 με θέματα το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις ασφαλιστικές εισφορές συμβολαιογράφων, προτείνεται για το τρέχον έτος 2020 η επιλογή της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας και στην συνέχεια και κατόπιν επανεξέτασης των καταβληθέντων εισφορών από τα έτη 2002 και εντεύθεν, να κρίνει ο καθένας μας για τον εαυτό του, αν θεωρεί ότι τον συμφέρει η μετάταξή του σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης