Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, με τις οποίες υποχρεωτικά ο συμβολαιογράφος και οι συμβαλλόμενοι προστρέχουν για την έκδοση των απαραιτήτων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κάθε Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό ανάλογα με τις ίδιες δυνατότητες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και το διαθέσιμο προσωπικό της. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις Δ.Ο.Υ., τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, η λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευτεί, τα Δασαρχεία, τις Πολεοδομίες, τον ΕΦΚΑ κ.ο.κ.. Η συναλλαγή καθίσταται, επομένως, δυσχερής και ανασφαλής. Ο Συμβολαιογράφος είναι ο μοναδικός εκ του νόμου υπεύθυνος για τη νόμιμη και έγκυρη πραγματοποίησή της.

Συνεπώς, επιπροσθέτως των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και λόγοι που αφορούν στη τήρηση και νομιμότητα των διαδικασιών και στην ασφάλεια των συναλλαγών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επιβάλλουν την εφαρμογή της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεννικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                    Θεόδωρος Χαλκίδης