Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ν.4322/2015 άρθρο 14 παρ. 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο νόμος 4322/2015 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015, στο άρθρο 14 παρ. 12 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για τη βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών περί υπάρξεως ή μη διαθήκης για 2 ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης