Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας-Έγγραφο προς Υπουργό Εργασίας και Διοικητή ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε το υπ’αριθμ.πρωτ. 218/13.5.2020 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και το αίτημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. περί αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 23-28 του ν.4611/2019 και της υπ’αριθμ.15435/913/16.4.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρις ότου να είναι τεχνικά δυνατή η έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

    Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας