Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2020 – Παραμεθόριες – Ακίνητα – Brexit

ΘΕΜΑ: Σύσταση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου στην παραμεθόριο υπέρ πολίτου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ή νομικού προσώπου με έδρα την χώρα αυτή άνευ της απαιτουμένης εκ του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 αδείας, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4652/2020.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές………….» και β) του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 (διαδικασία άρσης απαγορεύσεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία. γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας………..».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2020) ορίστηκε μεταβατική περίοδος από 31-1-2020 έως 31-12-2020, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος-μέλος με εξαίρεση τη συμμετοχή του στα θεσμικά όργανα και τις δομές διακυβέρνησης αυτής. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 127 της συμφωνίας, ορίζεται ότι το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία.

Κατ΄ εφαρμογή της συμφωνίας αυτής (BREXIT) και για τη ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από το γεγονός αυτό σε εθνικό πεδίο ψηφίστηκε ο Ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄92). Ειδικότερα από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του ως άνω Νόμου, καθώς επίσης και από τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση αυτού, προκύπτει ότι σκοπός του νόμου είναι να ρυθμίσει το σύνολο των σχέσεων (παραμονή, εργασία, ασφάλιση, περίθαλψη, οικονομική δραστηριότητα) των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα αυτή μέχρι την 31-12-2020, η οποία τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 περίπτωση α) και 3 περίπτωση α) του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, στις οποίες οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, είτε έχουν εισέλθει πριν αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και έως 31.12.2020, εξομοιώνοντας αυτούς, μέχρι τις 31.12.2020, με τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ.

Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι οι διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 31.12.2020, άλλως θα εθεσπίζετο διάκριση σε βάρος τους σε σχέση με τους πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύεται από το Ενωσιακό Δίκαιο, σε συνδυασμό μάλιστα και με την συμφωνία αποχώρησης (BREXIT). Επομένως δεν απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 διαδικασία για την άρση της απαγόρευσης κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή, με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου με ιθαγένεια ή έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές και η προσάρτηση της εν λόγω αδείας μεταβίβασης στα σχετικά συμβόλαια που θα καταρτιστούν μέχρι την 31.12.2020.

Με τιμή

Ο Προέδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: