Εγκύκλιος Συντονιστικής 15/2015 – Παράταση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.», οριζόταν ότι η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού για τις κατηγορίες 1,2,4 και 5 του άρθρου 9 του άνω νόμου λήγει μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του. Επομένως κατά τα ανωτέρω η προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2015.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.17 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24-12-2014) συμπληρώθηκε το άρθρο 28 του νόμου 4178/2013, που έχει ως ακολούθως:

Ν.4178/2013
Άρθρο 28
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

«Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 λήγει με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί η παραπάνω προθεσμία υπαγωγής.»

Σε εφαρμογή και εκτέλεση των ανωτέρω, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 60069/29-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3534 /30-12-2014 ) σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας προβλέπεται ότι:

Άρθρο 1
«Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν.4178/2013 προθεσμίας, δηλαδή λήγει την 8η−2−2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4178/2013».

Β) Επίσης με το άρθρο 2 παρ.1 της με αριθμό 2254/2013 (ΦΕΚ Β΄2184/5-9-2013) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ προβλεπόταν ότι ο μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμόν 22268/2014 (ΦΕΚ Β΄1289/21-5-2014) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013 ως ακολούθως:

«1. Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013».

ΤΕΛΟΣ με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 60069/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3534/30-12-2014) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της άνω με αριθμό 2254/2013 υπουργικής απόφασης και ορίστηκε ότι ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και έχει ως ακολούθως:

Κ.Υ.Α. 60069/2014
Άρθρο 2
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 2254/30−09−2013 (Β΄/2184) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει ως εξής: «1. Ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Σημείωση: Επομένως επί των σχεδιαγραμμάτων κατόψεων, στα οποία αποτυπώνονται οι αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο Ν.4014/2011 (και με μεταφορά στο Ν.4178/2013) και στο Ν.4178/2013, και προσαρτώνται σε συμβολαιογραφικές πράξεις, ο μηχανικός στη δήλωσή του θα συνεχίσει να αναγράφει «…..Έχω στη διάθεσή μου όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και θα τα υποβάλλω ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα Ν.4178/2013 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας……».

Συνημμένα σας κοινοποιούμε την με αριθμό 60069/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης