Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Αλλαγές στη χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

ΘΕΜΑ: «Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Αλλαγές στη χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από χθες το απόγευμα ετέθη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Το σ/ν αποτελείται από πέντε μέρη. Ιδιαίτερο συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο μέρος που αναφέρεται σε κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις. Με τις διατάξεις του Σ/Ν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας που όλοι μας, εγκαίρως, είχαμε επισημάνει και θεσμικά η Ελληνική Συμβολαιογραφία είχε επιδιώξει τη ρύθμισή τους.

Συγκεκριμένα:

  • Καταργείται, όπως ήταν η πρόταση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, η απαίτηση στις προσωπικές εταιρείες να λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας τόσο οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές. Για όλα τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη πλέον μόνον οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις.
  • Ρυθμίζεται με τρόπο διαφορετικό από την πρόταση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, η υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας στη περίπτωση του προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή.
  • Ρυθμίζεται κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και συναντήσεων εκπροσώπων της με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, το πρόβλημα της παρακράτησης τιμήματος σε περίπτωση οφειλής τόσο στον e-ΕΦΚΑ όσο και στην ΑΑΔΕ, όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα:

  1. Με το άρθρο 25 του σ/ν με τον τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας – Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας» τροποποιείται το άρθρο 23 Ν.4611/2019 ως προς τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επιγραμματικά, με το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται και η ιδιότητα του διαχειριστή ΙΚΕ ως υπόχρεου για ασφαλιστική ενημερότητα για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα.

Κυρίως, όμως, με το άρθρο αυτό εισάγεται για πρώτη φορά η περίπτωση του προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το σ/ν της διαβούλευσης, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η πρόταση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας προς τον ΕΦΚΑ είναι στην περίπτωση του προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή να υπάρξει εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή να ζητείται το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνον από τον εργολάβο κατά τη μεταβίβαση του διαμερίσματος σε εκτέλεση του εργολαβικού προσυμφώνου.

Τέλος, με το άρθρο 25 του σ/ν της διαβούλευσης απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τη δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α΄ και 7 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) [εισάγεται ως περίπτωση ια)].

  1. Με το άρθρο 26 του σ/ν με τον τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας – Προϋποθέσεις χορήγησης» τροποποιείται το άρθρο 24 Ν.4611/2019 ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις και καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση ότι ειδικά για τις προσωπικές εταιρίες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

  1. Με το άρθρο 27 του σ/ν με τον τίτλο «Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ» τροποποιείται το άρθρο 25 Ν.4611/2019 ως προς το Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.

Με το ανωτέρω άρθρο ρυθμίζεται το πρόβλημα της παρακράτησης τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 27 του σ/ν της διαβούλευσης προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που το ποσό από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρ. 1 του άρ.25 Ν.4611/2019 και υφίστανται επιπλέον οφειλές στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως από το εναπομείναν τίμημα.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί Πίνακας με τις προτεινόμενες σύμφωνα με την διαβούλευση τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Ν.4611/2019. Με έντονα γράμματα, σε κίτρινο φόντο, στη δεξιά στήλη του Πίνακα που αναφέρεται στις διατάξεις του σ/ν της διαβούλευσης, τονίζονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Ν.4611/2019.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση του ανωτέρω Σ/Ν με τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                           Θεόδωρος Χαλκίδης