Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2020 – Αναστολή πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: «Αναστολή πλειστηριασμών στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών (Β΄ 4899)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αναστέλλονται προσωρινά οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Ως προς την εφαρμογή της ανωτέρω αναστολής, σας παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 10/16.03.2020  Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:

«Σε συνδυασμό με τα άρθρα 940Α ΚΠολΔ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Σύλλογό μας, όχι μόνον μελών μας αλλά και από την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αφορώντα πράξεις εκτέλεσης που αναστέλλονται, θέτουμε υπόψη σας ότι, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων εγγράφων, πράξεις κατάθεσης εγγράφων αναγγελίας, πράξεις διαπίστωσης, διατυπώσεων προδικασίας, εκθέσεις πλειστηριασμού, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, πίνακες κατάταξης δανειστών, προσκλήσεις δανειστών, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, εξοφλήσεις πινάκων, καταθέσεις εγγυητικών επιστολών, μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης».

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης