Υπόμνημα για Διασφάλιση Επικουρικών Συντάξεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4 – T.K. 10678-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3303565 ΚΑΙ
Τηλ επικοινωνίας: 210-3825914
κινητό: 6974858801 Αθήνα, 19.12.2014
Αρ. Πρωτ.

Aξιότιμον
κ. Αντώνιο Σαμαρά
Πρόεδρο Κυβερνήσεως

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε σας για να σας, θέσουμε υπ’ όψιν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι Συμβολαιογράφοι και τα μέλη των οικογενειών τους. Οι Συμβολαιογράφοι συνεισέφεραν επί σειρά ετών στο Ταμείο τους (πρώην Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων) ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ εισφορές επί των πάσης φύσεως αμοιβών στις συμβολαιογραφικές πράξεις (και ειδικότερα 9% υπέρ Τ.Ν. και 6% για τους τομείς Πρόνοιας και Υγείας).

Στο ανωτέρω Ταμείο (ΤΑΣ) οι Συμβολαιογράφοι κατέβαλαν και εξακολουθούν να καταβάλλουν και σήμερα πέραν των ανωτέρω, για κάθε συμβόλαιο τραπεζικό, αναλογικό ποσοστό 15%, για τον Κλάδο Προνοίας και 10% για τον Κλάδο Υγείας, με αποτέλεσμα, το Ταμείο μας το έτος 2008 να ήταν απόλυτα εύρωστο και βιώσιμο, με αποθεματικά κεφάλαια 150.000.000 ευρώ. Από την 1.10.2008 έπαυσε να ισχύει ως ανεξάρτητο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθόσον εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων με τρεις Τομείς, (Ασφάλισης, Προνοίας και Υγείας).

Ανατρέχοντας στις τελευταίες αναλογιστικές μελέτες που έχει συντάξει η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και στις διατάξεις του Ν.3655/2008, θα διαπιστώσετε ότι το Ταμείο αυτό δεν έχει επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αντιθέτως η μέση ετήσια εισφορά ανά ασφαλισμένο, προ κρίσης, υπερέβαινε τις 7.000 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια, συνεπεία της οικονομικής κρίσης αλλά και των συνεπειών της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου Χρέους, οι Τομείς Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ, βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, πράγμα που ασφαλώς θα γνωρίζετε. Πρόθεση όμως δική μας, όσον και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας είναι να περισώσουμε το Ταμείο μας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του, μέσω αναλογιστικής μελέτης και εξέτασης του ενδεχομένου μετατροπής του σε Επαγγελματικό Ταμείο (ΝΠΙΔ), εντός της νόμιμης χρονικής διάρκειας.

Οι Τομείς Συμβολαιογράφων έχουν πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια και στηρίζονται αποκλειστικά στις εισφορές των ασφαλισμένων του, χωρίς καθόλου κοινωνικούς πόρους και χωρίς καμία επιβάρυνση όπως ανωτέρω αναφέρεται του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατά το έτος 2012 με απόφαση του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, αναγκαστικά και χωρίς την συγκατάθεση των ασφαλισμένων, τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία στην συνέχεια απομειώθηκαν σε ποσοστό 50%, με λήξη το έτος 2032 και 2042.

Σήμερα οι Συμβολαιογράφοι πένονται, το Ταμείο Προνοίας – Υγείας, κυριολεκτικά κατακερματίστηκε (το Υγείας ενσωματώθηκε στο ΕΟΠΥΥ) και το Προνοίας παρέχει στους δικαιούχους επικουρική σύνταξη, η οποία για το σύνολο σχεδόν των Συμβολαιογράφων αποτελεί το μοναδικό εισόδημα, δεδομένου ότι ο φορέας της κύριας συντάξεως (Ταμείο Νομικών), περιέκοψε δραματικά τις χορηγούμενες συντάξεις.

Με το παρόν υπόμνημα ζητούμε την άμεση διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης των συμβολαιογράφων, δεδομένου ότι μετά τον Ν 4281/2014, δημιουργείται τρόπος υπολογισμού της επικουρικής που ελαχιστοποιεί τα καταβαλλόμενα στους δικαιούχους ποσά, με κίνδυνο την τελεία εξαθλίωση μιας επαγγελματικής – επιστημονικής τάξης, η οποία έχει εισφέρει τα μέγιστα επιστημονικά και οικονομικά στην λειτουργία του Κρατικού και Τραπεζικού μηχανισμού.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι συντάξεις υπολογίζονται κατά κλίμακες με βάση το σύνολο των αναλογικών εισφορών των ασφαλισμένων, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου αναλόγου προς εκείνο του χρόνου της άσκησης του επαγγέλματός τους.

Ας ληφθεί υπόψη ότι κύριο μέλημα και πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι η διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων όλων των κοινωνικών τάξεων κατά τρόπο ανάλογο με την παρεχομένη επιστημονική ή άλλη εργασία.

Η επικουρική σύνταξη των συμβολαιογράφων και των μελών των οικογενειών των θανόντων, είναι απολύτως αναγκαία για την καθημερινή επιβίωσή τους.

Στα πλαίσια αυτά θα παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε για τη με κάθε νόμιμο τρόπο αναστολή της υλοποίησης των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, του άρθρου 42 του Ν.4052/2012 ως και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μετατροπής του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων σε ΝΠΙΔ (30.6.2015).

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, καίτοι παρήλθε η προθεσμία της 30.11.2014, ο Πρόεδρος και το εκτελεστικό όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ) δεν έχουν εκδώσει τη σχετική απόφαση για την προσαρμογή των παροχών, ούτε είναι ακόμη ώριμη η λήψη σχετικής απόφασης. Πράγματι και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ. Φ80020/οικ43562/Δ15.978/3/12/2014 θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα και να δοθούν ορισμένες βασικές διευκρινήσεις. Ειδικότερα:

Στην διάταξη του άρθρου 42 του Ν.4052/2012 (όπως ισχύει) ορίζεται:

«1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα ………… Εάν και μετά την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας προκύψει οποιοδήποτε έλλειμμα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης ελλείμματος σε αυτό και το επόμενο έτος, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τριμηνιαία βάση και αν απαιτούνται περισσότερες προσαρμογές θα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

2. ….

3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:….».

Στα ανωτέρω έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Α) Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει με σαφήνεια αν η αναπροσαρμογή των συντάξεων αφορά και τις ήδη καταβαλλόμενες από τους υπό ένταξη Τομείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης.

Β) Η εκδοθείσα ΥΑ για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρ 2 της προαναφερθείσας διάταξης (άρθρο 42 του Ν4052/2012) είναι η με αριθμό 9837/98/6/8/2012 (ΦΕΚ Β 2276), η οποία όμως καθορίζει τις τεχνικές παραμέτρους σχετικά με την λειτουργία του ΕΤΕΑ και συνεπώς δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους Τομείς του ΕΤΑΑ, πριν την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.

Γ) Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός του συντελεστή βιωσιμότητας απαιτεί απολογιστικά στοιχεία τα οποία εξάγονται από ισολογισμούς των Ταμείων, καθόσον ο συντελεστής ορίζεται ως πηλίκο των εισφορών (Con1-1) του έτους συνταξιοδότησης και της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο μας ΤΑΣ, τουλάχιστον για τον Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων διαθέτει ισολογισμούς έως και του έτους 2011, επομένως καθίσταται αδύνατος ο υπολογισμός συντελεστή βιωσιμότητας για τα έτη μετά του 2011.

Δ) Σχετικά με το πλασματικό ποσοστό επιστροφής για το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών, που προκύπτει από τη ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, δεν παρέχονται διευκρινήσεις για το πως συνδέεται η ποσοστιαία μεταβολή των συνταξίμων αποδοχών με το ποσό συσσωρευμένων εισφορών. Ιδίως αφού αναφέρεται σε συνταξιούχους, οι όποιοι κατά το παρελθόν κατέβαλαν υπέρογκες αναλογικές εισφορές, οι οποίες είναι αδύνατον να υπολογιστούν.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι απολύτως αναγκαίο να ανασταλεί με κάθε νόμιμο μέσο η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για τους Συνταξιούχους Συμβολαιογράφους, τους οποίους εκπροσωπούμε, και να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν από τον Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ. Θα πρέπει να σας σημειώσουμε ότι υπάρχει ικανός αριθμός συνταξιούχων (κυρίως χηρών Συμβολαιογράφων) που έχουν ως μοναδικό εισόδημα την επικουρική αυτή σύνταξη, η οποία αν περικοπεί περαιτέρω θα τους οδηγήσει σε απόγνωση και ένδεια, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι με τα σημερινά δεδομένα χάθηκε και οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, Υγείας που παρείχε το ανωτέρω Ταμείο, στους ασφαλισμένους χωρίς υπαιτιότητα αυτών.

Είμαστε βέβαιοι για την αντικειμενική αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματός μας, τόσο από εσάς, όσο και από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και περιμένουμε την ικανοποίηση του δικαίου αυτού αιτήματος, όλων των συνταξιούχων που εκπροσωπούμε, με την ελπίδα, ότι δεν θα απαιτηθεί η οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή μας στα αρμόδια όργανα.

Με τιμή και υπόληψη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Συνημμένα: Η με αριθμό πρωτ Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978/3.12.2014, εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Κοινοποιείται: 1. Υπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Ι.Βρούτση
2.Υφυπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνιο Μπέζα
3. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γκίκα Χαρδούβαλη
4. Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ελλάδας
5. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου
6. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ κ. Αντώνιο Σελλιανάκη
7. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ταμείου Νομικών κ. Κωστάκη