Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021- Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε. Φλώρινας

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν Δελτίου Τύπου με την υπ’ αριθμ. 7359/22-01-2021 (ΑΔΑ ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-ΣΤ9) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας αποφασίστηκε η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 5η Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 20η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας