Αδυναμία πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αναστολής των δημόσιων συναθροίσεων / δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 4992/23.1.2021 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 186), δεν είναι δυνατή η παραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.