Επείγουσα Ανακοίνωση – Δημοσίευση Ν.4305/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.4305/2014 ΦΕΚ Α΄ 237/31-10-2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», ο οποίος εκτός των άλλων περιέχει φορολογικού ενδιαφέροντος θέματα (Άρθρο 48 – Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών), για τα οποία θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης