Εγκύκλιος Συντονιστικής 66/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 1423145/ΝΔ 2611/07-08-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Νομική Διεύθυνση-Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) με θέμα: «Κωδικοποίηση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4277/2014 (Α΄156) – Διευκρινίσεις εφαρμογής», προκειμένου να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης