Ανακοίνωση-Συντονιστικής-17052021-Νέα Κωδικοποίηση του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ κατάργηση της υπεύθυνης δήλωσης

ΘΕΜΑ: «Νέα Κωδικοποίηση του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ – κατάργηση της υπεύθυνης δήλωσης»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Για την άμεση ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1106/11.04.2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» που δημοσιεύτηκε στις 14.05.2021στο ΦΕΚ Β΄1976.

Με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Θα ακολουθήσει Εγκύκλιος με τις διαφοροποιήσεις της ανωτέρω απόφασης σε σχέση με την υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας