Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-6-2021 – Αποστολή συμβολαίων δικαστικών & εισαγγελικών λειτουργών στην Επιτροπή άρθρ. 3Α παρ. 3 Ν. 3213/2003

ΘΕΜΑ: Αποστολή συμβολαίων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 603/Γ/2021/21-5-2021 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Άννας Ι. Ζαΐρη, με τίτλο «Αποστολή συμβολαίων δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών στη Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες». Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι οφείλουν (κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 περ. δ’ Ν. 3213/2003, όπως ισχύει) να αποστέλλουν συμβόλαια δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κ.λπ. που έχουν συντάξει, στον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρ. 3Α παρ. 3 του Ν. 3213/2003 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρ. 5 παρ. 1 του Ν. 4571/2018), και που στην προαναφερθείσα περίπτωση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Επομένως, αρμόδιος δεν είναι πλέον ο Πρόεδρος της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και η σχετική αλληλογραφία θα πρέπει να απευθύνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Τμήμα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 4ος Όροφος,

Αθήνα 10675

Τηλ.: 210-3692418 / FAX: 210-3692468

Υπενθυμίζεται, ότι η υποχρέωση αποστολής συμβολαίων αφορά, πέρα από τους δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, και στους συζύγους, πρώην συζύγους, άτομα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και τέκνα αυτών, και περιλαμβάνει τις μεταβιβάσεις οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακίνητου, ή δικαιώματος, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι δύο χρόνια από την παύση της ιδιότητας, καθώς και τις αποδοχές κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας