Ανακοίνωση Συλλόγου-Κατάθεση Ένστασης κατά της εκλογής Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Ένστασης κατά της εκλογής Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ».

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10.06.2021 κατατέθηκε ένσταση από τους 1) Χριστίνα Μάνδρου, 2) Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, 3) Ελένη Τσερτσιγιάννη, 4) Κωνσταντίνο Δέδε, 5) Βαρβάρα Ηλιάδου, 6) Παρασκευή Θεοδωράκου, 7) Κωνσταντίνο Κανδαράκη, 8) Παναγιώτη – Οράτιο Κουτά, 9) Σταμάτιο Λίνα, 10) Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, 11) Μαρία Τσαγγάρη και 12) Μαργαρίτα – Χρυσαυγή Χριστοδουλάτου κατά 1) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 2) του Γεωργίου Ρούσκα, ανακηρυχθέντος Προέδρου του ως άνω Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κατά τις αρχαιρεσίες της 30ης και 31ης Μαΐου 2021, συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.44, για την ακύρωση 1) Του υπ’ αριθ. 01.06.2021 Πρακτικού Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών της 30ης και 31ης Μαΐου 2021 για την εκλογή Προέδρου και Συμβούλων του καθ’ου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, με το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη Προέδρου, εξήχθη το τελικό αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρου και ανακηρύχθηκε ως επιτυχών Πρόεδρος του εν λόγω Συλλόγου ο δεύτερος καθ’ου, Γεώργιος Ρούσκας, 2) Του υπ’ αριθ. 2/31.05.2021 Πρακτικού της ανωτέρω Εφορευτικής Επιτροπής, κατά το μέρος, με το οποίο αποφασίστηκε η εκ των υστέρων επανεξέταση του παραδεκτού και η προσμέτρηση συγκεκριμένων επιστολικών ψήφων για την εκλογή Προέδρου, οι οποίες είχαν αρχικά κριθεί ως απαράδεκτες κατά τις ίδιες ως άνω αρχαιρεσίες, 3) Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, αιτούμενοι 1) Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, 2) Να διαταχθεί η εκ νέου διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου του καθ’ου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, 3) Επικουρικά, να διαταχθεί η επανακαταμέτρηση των ψήφων, χωρίς προσμέτρηση των δεκατεσσάρων (14) επιστολικών ψήφων, οι οποίες είχαν αρχικά κριθεί απαράδεκτες από την Εφορευτική Επιτροπή των επιδίκων αρχαιρεσιών, 4) Να επιστραφεί στους ενιστάμενους το καταβληθέν παράβολο και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στο σύνολο της δικαστικής τους δαπάνης.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος κατά τις αρχαιρεσίες της 30ης και 31ης Μαΐου 2021 κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος δεν υπέβαλε ένσταση και όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 757/08.06.2021 δήλωσή του, δεν αποδέχτηκε την εκλογή του.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                Θεόδωρος Χαλκίδης