Ανακοίνωση Συντονιστικής για ΥΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 2 περ. α, β, γ και δ του Ν.4262/10-05-2014 με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α’/10-05-2014), καταργήθηκε ως υποχρέωση η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για τη σύσταση από την Υπηρεσία Μίας Στάσης προσωπικών εταιρειών-ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών-εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών, θέμα για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει με την υπ’αριθμ. 54/12-5-2014 εγκύκλιο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε..

Όμως η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΥΜΣ για την ίδρυση των εταιρειών δεν έχει προσαρμοσθεί στις ανωτέρω διατάξεις, παρά τις έντονες παραστάσεις μας σε Πολιτική ηγεσία και Διοίκηση (συνημμένο αρχείο).

Συνιστούμε λοιπόν μέχρι την επίλυση του προβλήματος να αναζητείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των συναλλασσομένων και υπέρμετρης καθυστέρησης της σύστασης των εταιρειών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης