Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2021 – Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ A.1149

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Α.1149/29-6-2021 (Β΄ 2825) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε η  υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 (Β’ 2825/30-06-2021) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (σε συνέχεια της Α.1031/19-2-2021 (Β’ 839) Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ), με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση που ΔΕΝ συνυποβάλλονται με την ηλεκτρονική δήλωση, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.  Α.1137/11-6-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423), εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου και συγκεκριμένα:

  • ταχυδρομικά (με φυσικό φάκελο) μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή
  • με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
  • Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των δικαιολογητικών και στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας εντός φακέλου.

Στο στάδιο του ελέγχου της δήλωσης για την περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου, όταν κριθεί ότι υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης ή έκδοσης του πιστοποιητικού, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υποχρέου πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 14 ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση/αίτηση, είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη ή να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Συνεπώς, υπόχρεος για την υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ο φορολογούμενος.

Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, είτε η δήλωση ή η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά περίπτωση.

Τα ελλείποντα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορολογούμενο (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται μέσα σε φάκελο στο πρωτόκολλο ως ανωτέρω. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής των δικαιολογητικών και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ.. Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στο άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 Απόφασης ορίζεται, ότι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 2 του α.ν. 1521/1950, υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας