ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 6.7.2021 «Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας»

 ΘΕΜΑ: «Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28809 οικ./2-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά σε πράξεις αποδοχής κληρονομίας σε περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες.

Σύμφωνα με αυτό, έχει υποβληθεί έγγραφο ερώτημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα της υπαγωγής των πράξεων αποδοχής κληρονομίας στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων  4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 ως ισχύει. Έως την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης, το ισχύον καθεστώς δε θίγεται και για την υπογραφή των πράξεων αποδοχής κληρονομίας, ισχύει το με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/3-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί με την 25η/Α.Π.349/3-9-2020 εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας