Εγκύκλιος Συντονιστικής 57/2014 – Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων στη σύσταση εταρειών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμόν 49/16.04.2014 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σας ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο § ΣΤ, υποπαραγρ. ΣΤ.22 του Ν.4254/2014 ΦΕΚ Α΄85/7-4-2014, από τις 07.04.2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν.1676/1986, κατά τη σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και όπως προκύπτει από την ΠΟΛ 1133/08.05.2014 Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, Τμήμα Α΄) (η οποία συνημμένα σας κοινοποιείται) η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης