Ανακοίνωση Συντονιστικής 15-10-2021 – Τροποποιήσεις ΚΠολΔ Ν. 4842_2021

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 190) ο Ν. 4842/2021, με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Με τον συγκεκριμένο νόμο, μεταξύ άλλων, στο Κεφάλαιο Η’: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ του Α’ μέρους, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση.

Σύμφωνα με το άρθρ. 120 Ν. 4842/2021, η ισχύς του Μέρους Α’ (που αφορούν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει την 1η.1.2022.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα αναρτηθεί συγκριτικός πίνακας αντιπαραβολής των διατάξεων του ΚΠολΔ όπως ισχύουν σήμερα, με τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου νόμου 4842/2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας