Ανακοίνωση Συντονιστικής για υπεραξία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των επαφών μας με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών υπουργική απόφαση, με την οποία ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας. Η δήλωση υπεραξίας θα υπο-βάλλεται από τον φορολογούμενο-πωλητή στην φορολογούσα αρχή πριν την υπο-γραφή του συμβολαίου, θα ελέγχεται η δήλωση, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής.

Επίσης είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί και δεύτερη υπουργική απόφαση, που θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις, με άμεσο στόχο ο προσδιορισμός της να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και τιμών.

Κατόπιν τούτων, και μέχρι την θέση σε λειτουργία του νέου φορολογικού καθεστώτος για το φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αιτία, συνεχίζουμε την αποχή από τις μεταβιβάσεις αυτές, για την προστασία και ασφά-λεια των συναλλαγών.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης