Εγκύκλιος Συντονιστικής 9/2014 – Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 145026/10-1-2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31Β’/14-1-2014 με περιεχόμενο τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (14-1-2014).

Σας επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης και ειδικώτερα της παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία:

«Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης