Ανακοίνωση Συλλόγου 10-2-2023 – Πρακτικό Τακτική Γ.Σ. 5-2-2023

ΘΕΜΑ: Η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5-2-2023 και το Πρακτικό της Προέδρου αυτής

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς πλήρη ενημέρωσή σας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5-2-2023, όπως συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την πρόεδρο αυτής, κ. Φωτεινή Τριγάζη, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης