Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης για διενέργεια πλειστηριασμού με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την με αριθμ. 41756 οικ/26.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 1884/30.05.2017 τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων  για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας