Εγκύκλιος Συλλόγου 22/2017 – Τύπος & περιεχόμενο πιστοποιητικού δασικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 4430 Β)

ΘΕΜΑ: α) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των Πιστοποιητικών Δασικού Χαρακτήρα Έκτασης (άρθρ. 20 § 4 Ν. 3889/2010) και β) Συμπλήρωση της Υ.Α. 146776/ 2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 4430 Β)

Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 14/24-2-2017 Εγκύκλιος Συντονιστικής «Ανάρτηση Δασικών Χαρτών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4430/15-12-2017 τεύχος Β’, το οποίο περιλαμβάνει:

α) την υπ’ αριθμ. 163481/2992/7-12-2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010», με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών δασικού χαρακτήρα έκτασης

και β) την υπ’ αριθμ. 163993/2909/7-12-2017 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει”», με την οποία προστίθενται διατάξεις στην υπ’ αριθμ. 14677/2459/21-10-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω6ΝΟ4653Π8-2ΡΡ), που αφορά στην ανάρτηση δασικών χαρτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: