Εγκύκλιος Συλλόγου 23/2017 – Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α) Συναινετικό διαζύγιο κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (υπ’ αριθμ. 201/22-12-2017 τευχ. Α’) ο Ν. 4509/2017, με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα.

Ο ως άνω Ν. 4509/2017 περιέχει στο Μέρος Δεύτερο «Διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια» μια σειρά διατάξεων, που αφορούν σε θέματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα:

α) Με το άρθρο 22 «Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο», τροποποιούνται τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα και καθιερώνεται η συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη.

β) Με το άρθρο 27 «Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα», τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι ενός (1) έτους, όποιος παραβιάζει κακόβουλα ή δε συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατ’ άρθρο 1441 Α.Κ. (βλ. ανωτέρω υπό α) σχετικά με διατροφή και επικοινωνία με τέκνα.

γ) Με το άρθρο 30 «Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων», τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 (αμοιβή αναπληρωτή συμβολαιογράφου) και 107 παρ. 1 περ. ζ’ (διενέργεια ελέγχου για κρατικά κ.λπ. συμβόλαια από εν ενεργεία ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους και υπαλλήλους του Συλλόγου) του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων).

δ) Με το άρθρο 46 «Τροποποίηση του Ν. 1249/1982», καθιερώνεται νέα διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών ζωνών ακινήτων, όπου οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομοίωσής τους καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, μετά από εισήγηση πρωτοβαθμίων επταμελών επιτροπών που συστήνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα και στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

ε) Με το άρθρο 49 «Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» αντικαθίστανται οι παράγραφοι 17 και 18 του άρθρου 72 ΚΦΕ σχετικά με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

στ) Με το άρθρο 57 «Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», αναστέλλεται μέχρι και 31-12-2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.

ζ) Με το άρθρο 61 «Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα», η πρόκληση σωματικών βλαβών του άρθρου 308 Π.Κ. διώκεται αυτεπαγγέλτως εφ’ όσον τελέστηκε σε βάρος υπαλλήλου πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και με αφορμή τον πλειστηριασμό (άρθρο 315 Π.Κ.), ενώ τιμωρείται με φυλάκιση α) τουλάχιστον έξι (6) μηνών όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει σε χώρους δημόσιας υπηρεσίας, καταστήματα κ.λπ. κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης παρά τη θέληση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του πλειστηριασμού και β) τουλάχιστον τριών (3) μηνών όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στου παραπάνω χώρους κατά το χρόνο μη διεξαγωγής του πλειστηριασμού με σκοπό την παρακώλυσή του.

η) Με το άρθρο 62, που αφορά στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων, αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο, στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής και, αν δεν υφίσταται οργανική μονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά βαθμό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδιο βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων.».

 

και θ) Με το άρθρο 74 παρ. 1 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.», μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% μέχρι 30-6-2018 για τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος, προκειμένου για αγαθά.

Η ισχύς του Ν. 4509/2017 αρχίζει σύμφωνα με το άρθρο 80, από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε επιμέρους διατάξεις του.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: