Επιστολή σχετικά με ΤΑΠ

 

            Η διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν.2130/1992 ορίζει ότι : «18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.»

Τα της μεταβιβάσεως της κυριότητας ακινήτου και της εννοίας αυτής ρυθμίζουν ειδικώς οι διατάξεις του άρθρου 1033 Α.Κ..

Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας εφ’ όσον δεν εμπεριέχει και διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών των επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών δεν συνιστά μεταβίβαση της κυριότητας.

Δεν συνιστά επίσης μεταβίβαση κυριότητας και η τροποποίηση οριζοντίου ιδιοκτησίας με την οποία μέρος κοινοχρήστου χώρου της οικοδομής (π.χ. κλιμακοστάσιο, διάδρομος) προσαρτάται σε διαμέρισμα, έστω και αν καταβάλλεται φόρος μεταβιβάσεως.

 Η διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν.2130/1992 ως φορολογικού χαρακτήρα είναι στενώς ερμηνευτέα και δεν μπορεί να ερμηνευθεί διασταλτικώς.

Εξ’ άλλου κατά το άρθρο 24 § 1 εδ. δεύτερο περίπτωση β του Ν.2130/1992 απαλλάσσονται του Τ.Α.Π. οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά την γνώμη μας επί τροποποιήσεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, με την οποία κοινόχρηστος χώρος προσαρτάται σε οριζόντια ιδιοκτησία δεν απαιτείται βεβαίωση του Δήμου για το Τ.Α.Π..

         Με τιμή

                     Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: