Εγκύκλιος Συντονιστικής 54/2019-Κοινοποίηση Γνωμοδότησης ΝΣΚ 146/2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε. 2165/9-9-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Διεύθυνση Εισπράξεων, Τμήμα Ε’), με το οποίο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 146/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η γνωμοδότηση αυτή, η οποία έχει γίνει δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αφορά το ζήτημα αν εμπορικές εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους εκκαθαριστές τους, εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις που εμπίπτουν στη διαδικασία εκκαθάρισης, κατ’ εφαρμογή της περιπτ. β’ του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1274/2019, όπως ισχύει.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας