Εγκύκλιος Συντονιστικής 10-2020 – Αναστολή Πράξεων Εκτέλεσης

ΘΕΜΑ: «Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.03.2020 απόφασης των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 864), και σε σχέση με το άρθρο τρίτο περίπτωση 1, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλονται:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών,

διευκρινίζονται τα εξής:

Σε συνδυασμό με τα άρθρα 940Α ΚΠολΔ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Σύλλογό μας, όχι μόνον μελών μας αλλά και από την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αφορώντα πράξεις εκτέλεσης που αναστέλλονται, θέτουμε υπόψη σας ότι, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων εγγράφων, πράξεις κατάθεσης εγγράφων αναγγελίας, πράξεις διαπίστωσης, διατυπώσεων προδικασίας, εκθέσεις πλειστηριασμού, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, πίνακες κατάταξης δανειστών, προσκλήσεις δανειστών, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, εξοφλήσεις πινάκων, καταθέσεις εγγυητικών επιστολών, μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας